top of page
Koptekst Elektrotechniek Mubiflex logo 2

PRIVACY STATEMENT MUBIFLEX B.V.

Dit is het Privacy Statement van Mubiflex B.V. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Mubiflex B.V. uw persoonsgegevens.

 

Mubiflex B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Mubiflex B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Mubiflex B.V. een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van Mubiflex B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Mubiflex B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘ verwerken’.

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mubiflex B.V. van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

 

Van wie verwerkt Mubiflex B.V. persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer ( potentiele ) uitzendkrachten of werknemers, gedetacheerden en klanten van Mubiflex B.V. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze 

( potentiele ) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

 

Belangrijk: Als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Mubiflex B.V. omgaat met hun persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Mubiflex B.V., gevestigd aan de Informaticaweg 8 te Doetinchem. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Mubiflex B.V. uw persoonsgegevens?

Mubiflex B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

-    Uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken

-    De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

-    De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

-    De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid

-    De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Mubiflex B.V. waarbij uw belang niet prevaleert

 

Mubiflex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als aannemer, zoals bijvoorbeeld uitzenden, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 

-    Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, 

      personeels-, uren-, verzuim-en/of salarisadministratie te voeren

-    Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren. 

-    Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan 1 of                   meerdere opdrachtgevers en/of relaties.

-    Om u te bemiddelen naar carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige ( werkgerelateerde ) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij       opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen.

-    Om met u, onze opdrachtgevers en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

-    Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten.

-    Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, interne en externe controles, audits en                       accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

-    Om de geldende wet-en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoor beeld aan de identificatie of het afdragen van       belastingen en sociale premies.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere ( nauw verwante ) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

-    NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.

-    Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.

-    Curriculum Vitae ( CV ), informatie over opleiding, stages en werkervaring.

-    Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

-    Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

-    Andere gegevens die van belang ( kunnen ) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld             

      referenties en getuigschriften pasfoto – op vrijwillige basis.

-    Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs en eventuele werkvergunning.

-    Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Hoe gaat Mubiflex B.V. met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd.

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

0900-2001201

 

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Mubiflex B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals: het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en camera’s. Dit alles ter bescherming van de financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Mubiflex B.V. niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen die informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

We gaan er van uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Mubiflex B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Mubiflex B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in u gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mubiflex B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

Mubiflex B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Mubiflex B.V. haar medewerking.

 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Mubiflex B.V. zal uw gegevens niet door geven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Persoonlijk contact met Mubiflex B.V.

Veel contacten tussen u en Mubiflex B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media of via www.mubiflex.nl contact met Mubiflex B.V.. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Mubiflex B.V. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons door geeft, kunnen door Mubiflex B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Mubiflex B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Mubiflex B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in uw gegevens

Bent in ingeschreven bij Mubiflex B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw recht van inzage. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 

 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat we verplicht ( kunnen ) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens ( tijdelijk ) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Mubiflex B.V. onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Mubiflex B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, waneer u ons daarom verzoekt.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruikt wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen 1 maand op uw verzoek.

 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op dit manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Over dit Privacy Statement

Mubiflex B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 01 januari 2023. De meest recente versie kunt u altijd aanvragen bij ons op kantoor.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Mubiflex montagetechniek logo 2022.png
Koptekst Elektrotechniek Mubiflex logo 2

ADMINISTRATIEF

IBAN   NL67 RABO 0115 5510 69

KVK    65004027

BTW   NL855942368.B01

ALGEMEEN

Mubiflex Elektrotechniek B.V.

Radonstraat 6B

7031 GT Wehl

Tel:  +31 (0)314 74 51 37

info@mubiflex.nl

ALGEMEEN

Mubiflex Montagetechniek B.V.

Radonstraat 6B

7031 GT Wehl

Tel:  +31 (0)314 74 51 37

info@mubiflex.nl

ADMINISTRATIEF

IBAN   NL23 RABO 0367 9862 13

KVK    82201978

BTW   NL862374455.B01

bottom of page